Renditingimused

Renditingimused
Definitsioonid
Rendileandja – Mutimetroo OÜ
Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud lepingu
Leping – Poolte vahel sõlmitud varade rendileping
Varad – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeitud lepingus
Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
Objekt – renditud vara kasutamise aadress
Tagastusleht – tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist.
Arvete esitamine iga nädal. Maksetähtaeg 14 päeva.
Rentniku kinnitused
Rentnik, olles sõlminud lepingu kinnitab, et:
Puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, mis välistaksid või viivitaksid lepingus sätestatut.
On renditava varaga enne lepingu sõlmimist tutvunud, ning on teadlik vara tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid selles osas.
Omab kõiki vajalikke ja nõutavaid oskusi ja pädevusi vara tehniliseks kasutamiseks.
Rendilepingu tähtaeg ning vara üleandmine ja tagastamine
3.1 Leping on tähtajatu
3.2 Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja lõpeb vara tagastamisel rentija valdusesse
3.3 Rentnik on teadlik, et vara omanik teostab masina või seadme korrasoleku kontrolli peale tagastamist 3
tööpäeva jooksul, kui rentnik ei soovi seda teostada koheselt.
Juhul kui rendileandja tuvastab
4.1 Vara kasutukskõlbmatuks muutumise
4.2 Vara väärtuse (enam kui vara heaperemeheliku kasutamise tulemusel tekkiv kulum) vähenemise korral, on
rendileandjal õigus omal valikul rentnikult nõuda:
hüvitist summas, mis vastab analoogse uue vara jaemüügihinnale, juhul kui ei õnnestu vara samale ehk rendi
eelsele tasemele taastada.
Vastutus
5.1 Vara juhusliku hävimise riisiko, ning vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju
hüvitamise kohustus läheb rentnikule üle alates vara valduse üleminekust rentnikule.
5.2 Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta vastutust vara säilimise eest alates rendileandja valduse üleminekust
kuni vara tagastamiseni rendileandjale.
5.3 Vara hävimine, kadumine või kahjustamine rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 5.2 nimetatud
vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
5.4 Rendileandja ei vastuta vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude
eest.
5.5 Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud vara võib põhjustada ja/või rentnik võib
kanda vara rikke tõttu.
Vaidluste lahendamine
6.1 Kokkuleppele mitte jõudmise korral, lahendatakse erimeelsused ja vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.